Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Leonardo da Vinci mobilitātes projekts (2011-2013)

comenius-llp-logo-jpg   krasains_lv

Leonardo da Vinci mobilitātes projekts profesionālās izglītības speciālistiem

„Profesionālās izglītības speciālistu profesionālo kompetenču pilnveide un attīstība”

(2011-1-LV1-LEO03-01965)

Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola (turpmāk-JRRMV) veiksmīgi īstenojusi mobilitātes projektu „Profesionālo izglītības speciālistu profesionālo kompetenču pilnveide un attīstība”.

Projektā bija iesaistīti 5 sadarbības partneri- JRRMV (LV), Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby (SK), Escola Artística Soares dos Reis (PT), Provincia di Ancona (IT),Tartu Art School (EE).

Projektā piedalījās 7 JRRMV profesionālo priekšmetu pedagogi, kuri apmāca JRRMV audzēkņus šādās izglītības programmās: Mākslas un Vizuālās saziņas līdzekļu māksla.

Projekta galvenie mērķi bija palīdzēt JRRMV pedagogiem iegūt un izmantot jau esošās zināšanas, prasmes un kvalifikāciju, lai veicinātu viņu personīgo un profesionālo attīstību, atklāt jaunu mācību metodes, gūt jaunas idejas, kā mācīt Laikmetīgo mākslu profesionālās izglītības skolās un kā veicināt uz IT tehnoloģijām balstītu mācību metožu izmantošanu profesionālajā mākslas izglītībā.

Projekts deva iespēju JRRMV profesionālajiem izglītības speciālistiem iepazīt 4 dažādu ES mākslas skolu izglītības sistēmas, struktūru, materiāli tehnisko un metodisko nodrošinājumu, mācību procesa organizatorisko specifiku, novitātes izglītības programmās, jaunākos metodiskos materiālus profesionālo mācību priekšmetu apguvei, sadarbības modeli starp uzņēmumiem un izglītības iestādi. Projekta laikā pedagogi hospitēja mācību stundas, kā arī vadīja gan mācību stundas, gan radošās darbnīcas savās specialitātēs uzņemošās skolas studentiem.

Projekts tika realizēts 3 plūsmās:

1. 05.03.2012.-18.03.2012. 2 JRRMV pedagogi: I.Gailāns, Dz.Krūmiņš piedalījās pieredzes apmaiņā Slovākijas mākslas skolā Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, savukārt M.Gulbis un M.Lablaiks – Escola Artística Soares dos Reis, Portugālē.

2. 19.03.2012.-01.04.2012. 2 JRRMV izglītības programmas Mākslas pedagogi – I.Avotiņa un I.Taranda piedalījās pieredzes apmaiņā Itālijā, Provincia di Ancona.

3. 26.03.2012.-08.04.2012. JRRMV zīmēšanas un grafikas pasniedzēja I.Garklāva guva jaunu pieredzi Tartu Art School, Igaunijā.

Visās plūsmās piešķīruma saņēmēji veidoja prezentācijas par jauniegūtajām, inovatīvajām idejām, izglītības metodēm profesionālajā mākslas izglītībā, kā arī foto materiālus par pieredzes apmaiņas braucienu.

11.04.2012. projekta dalībnieki organizēja informatīvu sapulci visiem JRRMV pedagogiem, kurā dalījās ar jauniegūto pieredzi un idejām.

Projekta dalībnieku pieredzes stāstus lasiet Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/leonardo_pieredze/leonardo_mobilitate_pieredze/?text_id=16967