Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Valdis Zeikats

Izglītība

LU fizikas un matemātikas fakultāte fizikas specialitātē 1970.g. LU aspirantūra cietvielu fizikā 1976.g..

Darba pieredze

Līdz 1990.g. – LU Cietvielu fizikas institūts: zin. līdzstrādnieks, institūta zinātniskais sekretārs (apm. 30 zinātniskās publikācijas cietvielu fizikā, darbs ar studentiem LU ).

Darbs JRRMV: 1972. -1990., 2007. – ..; pabeigtas 6 pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, t.sk. „Vispārējās vidējās izglītības dabaszinību skolotāju profesionālās pilnveides kursu programma” 72 stundu apjomā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Latvijā ”Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” ietvarā, pabeidzot projektu „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” ,tiek turpināta un pilnveidota elastīgas mācību programmas izstrāde atbilstoši JRRMV mācību stundu skaitam un profesionālajai specifikai dabaszinībās.