Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Noslēdzies ERASMUS+ mācību mobilitātes projekts „Profesionālo zināšanu paaugstināšana”

eu_flag_erasmus_vect_pos(1)

 

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (JRRMV) veiksmīgi īstenojusi ERASMUS*+ mācību mobilitātes projektu „Profesionālo zināšanu paaugstināšana”.

Projekta ietvaros 2 gadu periodā (01.07.2014.-31.05.2016.) tika nosūtīti 1 mēnesi praksēs 20 JRRMV audzēkņi, un 10 JRRMV profesionālo priekšmetu skolotājiem bija iespēja piedalīties 2 nedēļu garos pieredzes apmaiņas braucienos.

 

Projekta galvenie mērķi bija:

 • pilnveidot audzēkņu un skolotāju profesionālās iemaņas, apgūstot jaunas tehnikas un metodes izglītības programmās – „Māksla” un „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla”, kā arī starpnozarēs;
 • atbalstīt kvalitātes uzlabošanos un inovācijas profesionālās izglītības un apmācības jomā;
 • atklāt un salīdzināt dažādus tehniskos līdzekļus un mācību metodes, kas piemērojamas izglītības programmu „Māksla” un „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” apguvei;
 • sekmēt dalībnieku profesionālo, personīgo un starpkultūru zināšanu un prasmju pielietošanu un attīstīšanu, lai tie veiksmīgāk varētu iekļauties Eiropas darba tirgū;
 • sniegt zināšanas un izpratni par Eiropas valodu un kultūru;
 • veicināt profesionālās izglītības un apmācības pievilcību;
 • palielināt audzēkņu un skolotāju pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību;
 • paplašināt Eiropas partneru tīklu.

 

Pieredzes apmaiņas laikā JRRMV skolotājiem bija iespēja izmantot jau esošās zināšanas, prasmes un kvalifikāciju, kā arī iegūt jaunas prasmes hospitējot un vadot gan mācību stundas, gan radošās darbnīcas savās specialitātēs partnerskolu audzēkņiem.

Iepazīšanās ar atšķirīgu pieredzi un jaunām mācību metodēm veicinās inovatīvu ideju radīšanu un iekļaušanu profesionālajā mākslas izglītībā, sekmēs JRRMV izglītības programmu sasaisti ar citu Eiropas Savienības mākslas skolu programmām, kā arī JRRMV izglītības programmu satura attīstību, pilnveidi.

Prakses laikā audzēkņi veidoja savu prakses darbu portfolio izvēlētajā specialitātē. Projekta dalībnieki jaunradītos mākslas darbus, kā arī iegūto pieredzi, zināšanas un prasmes, arī atziņas par projekta gaitu prezentēja projekta noslēgumā gan partnerskolās, gan JRRMV. Audzēkņi, atgriežoties no praksēm, JRRMV organizēja arī savu prakses darbu izstādes.

Savukārt skolotāji pieredzes apmaiņas laikā veidoja prezentācijas par jauniegūtajām, inovatīvajām idejām, izglītības metodēm profesionālajā mākslas izglītībā, kā arī foto materiālus par pieredzes apmaiņas braucienu un projekta noslēgumā dalījās ar iegūtajām zināšanām, mācību materiāliem un pieredzi gan partnerskolās, gan JRRMV.

 

Projekta rezultāti:

 • Projekta dalībnieku veiksmes stāsti;
 • Audzēkņu prakses darbu portfolio;
 • Skolotāju pieredzes apmaiņas prezentācijas;
 • Prakses darbu izstādes JRRMV un partnerskolās;
 • Foto un video materiāli par projekta braucieniem;
 • Projekta buklets ar pastkartēm;
 • Projekta Facebook lapa https://www.facebook.com/jrrmverasmusproject

 

Vairāk informācijas par projekta norisi un rezultātiem JRRMV mājaslapā http://jrrmv.lv/projekti/starptautiskie-projekti/erasmus/ un Facebook: https://www.facebook.com/jrrmverasmusproject

 

Papildu informācija:

Inese Piņķe

JRRMV projektu vadītāja

Tālr.67614755,

E-pasts: inese@jrrmv.lv

 

* ERASMUS+ ir Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma.

Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs.

Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ Mācību mobilitāte