Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Erasmus+ programmas 2014-2020 mobilitātes projekts

eu_flag_erasmus   viaa

 

Māksla. Vizuālās saziņas līdzekļu māksla. Starpnozaru apmācība

2016-1-LV01-KA102-022626

01.06.2016. – 31.05.2017.

Vispārīga informācija par projektu https://www.facebook.com/jrrmverasmusproject/

Projekta mērķi ir:

 • pilnveidot audzēkņu un skolotāju profesionālās iemaņas, apgūstot jaunas tehnikas un metodes izglītības programmās – „Māksla” un „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla”, kā arī starpnozarēs;
 • pilnveidot audzēkņu un skolotāju svešvalodu prasmes;
 • atbalstīt kvalitātes uzlabošanos un inovācijas profesionālās izglītības un apmācības jomā;
 • atklāt un salīdzināt dažādus tehniskos līdzekļus un mācību metodes, kas piemērojamas izglītības programmu „Māksla” un „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” apguvei, sintēzei un starpdisciplināru programmu izstrādei;
 • sekmēt dalībnieku profesionālo, personīgo un starpkultūru zināšanu un prasmju pielietošanu un attīstīšanu, lai tie veiksmīgāk varētu iekļauties Eiropas darba tirgū;
 • sniegt zināšanas un izpratni par Eiropas valodu un kultūru;
 • veicināt profesionālās izglītības un apmācības pievilcību;
 • palielināt audzēkņu un skolotāju pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību;
 • paplašināt Eiropas partneru tīklu, lai sekmētu skolas darba internacionalizāciju.

Ir svarīgi palīdzēt audzēkņiem izmantot jau esošās zināšanas un prasmes un kvalifikāciju praksē ārpus Latvijas – uzņemošajās organizācijās Eiropā, kā arī dot iespēju apgūt jaunas zināšanas, atklājot atšķirīgas mākslas tehnikas un metodes, tādējādi veicinot viņu personīgo un profesionālo attīstību, labāku Eiropas uzņēmējdarbības vides izpratni un spēju labāk iekļauties Eiropas darba tirgū. Iepazīšanās ar citu Eiropas valstu mākslu un kultūru, atšķirīgu kultūrpieredzi, ļaus audzēkņiem labāk izprast Eiropas Savienības būtību, veicinās labāku mākslas un kultūras izpratni, Eiropas un starptautiskās vides apzināšanos, sniegt iespēju pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas sarunvalodā un specifisko mākslas terminu lietošanā, kas savukārt ceļ jauno speciālistu konkurētspēju Eiropas darba tirgū, kā arī kopumā veicina profesionālās izglītības pievilcību.

Attīstot un pilnveidojot savas profesionālās kompetences, JRMS skolotāji spēj veiksmīgāk apgūt Eiropas darba tirgus prasības un palīdzēt sagatavot studentus veiksmīgai darbībai Eiropas darba tirgū, tuvinot mācību programmas reālajai dzīvei. Līdz ar to projekts pēctecīgi iespaido arī JRMS audzēkņu – topošo mākslinieku – profesionālo attīstību.

Projekts dod iespēju projekta dalībniekiem iepazīt dažādu Eiropas mākslas skolu izglītības sistēmas, struktūru, materiāli tehnisko un metodisko nodrošinājumu, mācību procesa organizatorisko specifiku, novitātes izglītības programmās, jaunākos metodiskos materiālus profesionālo mācību priekšmetu apguvei, sadarbības modeli starp uzņēmumiem un izglītības iestādi.

 

Projekta laikā skolotāji hospitē stundas, kā arī paši tās vada un organizē diskusijas un radošos uzdevumus uzņemošās skolas audzēkņiem.

Iepazīšanās ar atšķirīgu pieredzi un jaunām mācību metodēm veicina jaunu, inovatīvu ideju radīšanu un iekļaušanu profesionālajā mākslas izglītībā, kā arī JRMS izglītības programmu satura attīstību, pilnveidi.

 

Projektā ir iesaistīti 6 sadarbības partneri:

 • Lybecker Institute of Arts and Design (Somija);
 • Sukromna Stredna Umelecka Skola Animovanej Tvorby (Slovākija);
 • Escola Artística Soares dos Reis (Portugāle);
 • Robert-Schuman-Institut (Beļģija);
 • Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti, Liceo Artistico (Itālija);
 • The Volos Municipality vocational training institute (I.E.K.) (Grieķija)

 

Līdz šim ir notikušas apmaiņas prakses:

Profesionālās izglītības audzēkņu prakse (30 dienas ilga mobilitāte, kopā 12 audzēkņi):

 • 2 audzēkņi Lybecker Institute of Arts and Design (Somija);
 • 2 audzēkņi Sukromna Stredna Umelecka Skola Animovanej Tvorby (Slovākija);
 • 2 audzēkņi Escola Artística Soares dos Reis (Portugāle);
 • 2 audzēkņi Robert-Schuman-Institut (Beļģija);
 • 2 audzēkņi Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti, Liceo Artistico (Itālija);
 • 2 audzēkņi The Volos Municipality vocational training institute (I.E.K.) (Grieķija)

 

Profesionālās izglītības pedagogu prakses (16 dienas ilga mobilitāte, kopā 6 skolotāji)

 • 1 skolotājs Lybecker Institute of Arts and Design (Somija);
 • 1 skolotājs Sukromna Stredna Umelecka Skola Animovanej Tvorby (Slovākija);
 • 1 skolotājs Escola Artística Soares dos Reis (Portugāle);
 • 1 skolotājs Robert-Schuman-Institut (Beļģija);
 • 1 skolotājs Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti, Liceo Artistico (Itālija);
 • 1 skolotājs The Volos Municipality vocational training institute (I.E.K.) (Grieķija)

 

Profesionālās izglītības darbinieku prakse un pieredzes apmaiņa (7 dienas ilga mobilitāte, kopā 6 pedagogi)

 • 1 skolotājs Lybecker Institute of Arts and Design (Somija);
 • 1 skolotājs Sukromna Stredna Umelecka Skola Animovanej Tvorby (Slovākija);
 • 1 skolotājs Escola Artística Soares dos Reis (Portugāle);
 • 1 skolotājs Robert-Schuman-Institut (Beļģija);
 • 1 skolotājs Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti, Liceo Artistico (Itālija);
 • 1 skolotājs The Volos Municipality vocational training institute (I.E.K.) (Grieķija)

 

Līdz projekta beigām ir paredzētas vēl 18 mobilitātes, kas notiks 2018. gada februārī – aprīlī:

Profesionālās izglītības audzēkņu prakse (30 dienas ilga mobilitāte, kopā 12 audzēkņi):

 • 2 audzēkņi Lybecker Institute of Arts and Design (Somija);
 • 2 audzēkņi Sukromna Stredna Umelecka Skola Animovanej Tvorby (Slovākija);
 • 2 audzēkņi Escola Artística Soares dos Reis (Portugāle);
 • 2 audzēkņi Robert-Schuman-Institut (Beļģija);
 • 2 audzēkņi Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti, Liceo Artistico (Itālija);
 • 2 audzēkņi The Volos Municipality vocational training institute (I.E.K.) (Grieķija)

 

Profesionālās izglītības pedagogu prakses (16 dienas ilga mobilitāte, kopā 6 skolotāji)

 • 1 skolotājs Lybecker Institute of Arts and Design (Somija);
 • 1 skolotājs Sukromna Stredna Umelecka Skola Animovanej Tvorby (Slovākija);
 • 1 skolotājs Escola Artística Soares dos Reis (Portugāle);
 • 1 skolotājs Robert-Schuman-Institut (Beļģija);
 • 1 skolotājs Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti, Liceo Artistico (Itālija);
 • 1 skolotājs The Volos Municipality vocational training institute (I.E.K.) (Grieķija)

 

Mobilitāšu dalībnieki atzīst nenovērtējamo pieredzi jaunu metožu un tehnoloģiju pielietošanā savā specialitātē, kā arī akcentē personiskos ieguvumus – iedvesmu, personiskas saskarsmes pieredzi ar citu kultūru pārstāvjiem. Audzēkņiem ir svarīga patstāvīgas dzīves un profesionālas darbības pieredze citā valstī un izglītības iestādē, kur jāatbild gan par iekļaušanos prakses programmā, gan par personīgo finanšu un mājsaimniecības vadīšanu. Gan pedagogi, gan audzēkņi atzīmē arī masīvo kultūras informācijas uzņemšanu prakses laikā, kā arī iespēju realitātē, muzejos un izstāžu zālēs aplūkot citu valstu kultūras dārgumus, kas parasti ir aplūkojami tikai fotogrāfijās vai reprodukcijās drukātā veidā vai elektroniskā formā.

Prakse ārzemēs palīdz uzlabot valodu mācīšanos un veicināt ES valodu plašo daudzveidību un izpratni par sociālo, valodu un kultūras daudzveidību un atsaucība pret to.

Visi dalībnieki kā ieguvumu atzīmē lielāku darba un mācību motivāciju un apmierinātību savā ikdienas darbā.

Projekta dalībniekiem radās plašāka izpratne par praksi, politiku un sistēmām profesionālās izglītības jomā dažādās valstīs.

 

Prakses norises gaita un rezultāti tiek atspoguļoti skolas prakses konferencē, kā arī Facebook lapā. Projekta noslēgumā tiks izdots buklets, kurā atspoguļosies prakses laikā izveidotie darbi un atziņas no prakses dienasgrāmatām.