Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

JRMS MAZĀ MĀKSLAS SKOLA (MMS)

MMS ir LR Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša profesionālās ievirzes mākslas skola, kurā profesionāli mākslinieki pēcpusdienās (16:35-19:30) māca 5.-9.klases skolniekus (12 cilv./gr.) pēc īpašas akadēmiski klasiskas figurālās glezniecības programmas (5.-8.kl. akvarelis un 9.kl. eļļa).

Mācības balstās reālās dabas studijās un sagatavo iestājeksāmeniem JRMS.

Pamatprogrammā ir zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, mākslas valodas pamati, papīra plastika, grafika (5.kl.-6.kl.), datorgrafika (7.kl.), animācija (8.kl.) un mācību plenērs jūnijā.

Tradicionāli pavasara (jūnija sākumā) mācību plenērā audzēkņi 10 dienas glezno un zīmē ārpus telpām (Botāniskajā dārzā, ZOO, Dzelzceļa muzejā, Āgenskalna tirgū, Brīvdabas muzejā u.c.).

Vasaras radošo darbu skatēs septembra sākumā novērtējam patstāvīgos darbus.

Piedalāmies Starptautiskajos vizuālās mākslas konkursos, rīkojam audzēkņu darbu izstādes ārpus skolas telpām.

Skola izsniedz papīru, pārējie materiāli jāgādā pašiem.

Vecāku līdzfinansējums mācību maksai 17.00 euro/mēn.

Veiksmīgi aizstāvot Nobeiguma darbu 9.klasē, audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes programmas “Vizuāli plastiskā māksla” apguvi.

Absolventi ar ļoti labām sekmēm var tikt ieskaitīti vidusskolā bez iestājeksāmeniem. Audzēkņiem obligāti jābūt sekmīgiem pamatskolā.

Iestājpārbaudījumi uz MMS 5.klasi notiek jūnija sākumā, kā arī uz brīvajām vietām citās klasēs ar atbilstošu sagatavotību.

 

MAZĀS MĀKSLAS SKOLAS SKOLOTĀJI

Ilgnese Avotiņa MMS vadītāja, zīmēšana, grafika Mg.art.
Jānis Dukāts kompozīcija Mg.art.
Raitis Hrolovičs zīmēšana, grafika, papīra plastika Mg.art.
Dzintars Krūmiņš animācija Bc.art.
Kristīne Markus gleznošana, kompozīcija Mg.art.
Ieva Spalviņa gleznošana, kompozīcija Mg.art.
Edgars Ošs veidošana, zīmēšana Mg.art.
Līga Spunde datorgrafika Mg.art.
Elita Svikle gleznošana, kompozīcija Mg.art.
Ingmārs Usas mākslas valodas pamati Mg.art.
Zīle Ziemele zīmēšana, grafika Bc.art.

 

DOKUMENTI

Pievienoti sekojoši JRMS Profesionālās ievirzes programmas “Vizuāli plastiskā māksla” darbību reglamentējoši dokumenti:

  1. Reglaments
  2. Uzņemšanas kārtība
  3. Mācību maksas kārtība 2016./2017. mācību gadam (09.09.2016.)
  4. Iekšējās kārtības noteikumi (01.09.2016.)
  5. Vasaras prakses norises un kārtības noteikumi
  6. Audzēkņu vecāku komitejas reglaments
  7. Noslēguma darba izstrādes prasības

Lejupielādējamie faili

REKVIZĪTI

Rekvizīti mācību maksas līdzfinansējuma veikšanai līgumā noteiktajos termiņos:

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Nacionālā Mākslu vidusskola

Reģistrācijas Nr. 3334303165

Nodokļu maksātāja Nr. 90010937516

Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007

Tālr.67601783, fakss 67614709

BANKA: VALSTS KASE

KODS: TRELLV22

KONTS: LV44TREL222068900300B

Pamatojums: Mācību maksa – kods: 21351, bērna vārds, uzvārds, klase