Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Ir noslēgusies Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija

ERAF_ES_publicitate

Laika posmā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (turpmāk – JRRMV) veiksmīgi īstenojusi ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001).

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas bibliotēkas modernizācija noslēgusies

ES_fondu_sauklis

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas bibliotēkas veidošana tika aizsākta 1944. gadā, un šodien tās fondā vēl arvien ir atrodama pati pirmā bibliotēkā reģistrētā grāmata ar inventāra Nr. 1 – J. Madernieks. Raksti. Rīga: Valters un Rapa, 1930.

JRRMV jauno mākslinieku darbi top modernizētās darbnīcās

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (turpmāk – JRRMV) piedāvā iespēju apgūt izglītības programmu „Mākslas”, kuras ietvaros audzēkņi mācās zīmēšanu un gleznošanu. Iepriekšējos gados izglītības programmas apguvi apgrūtināja nolietojies inventārs, novecojuši tehniskie līdzekļi un nodarbību vajadzībām dažkārt nepiemērotās mācību telpas (gleznotavas, zīmētavas). Pateicoties ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektam „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001) JRRMV darbnīcas šobrīd ir pilnībā labiekārtotas un modernizētas.

JRRMV izveidots jauns dabaszinātņu kabinets

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (turpmāk-JRRMV) ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros kvalitatīva mācību darba nodrošināšanai dabaszinību priekšmetos un matemātikā ir izveidots pilnīgi jauns dabaszinātņu kabinets ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi.

JRRMV foto studijai un laboratorijai pilnveidota materiāli tehniskā bāze

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (turpmāk – JRRMV) audzēkņi, apgūstot Foto dizaina specialitāti, savus radošos darbus izstrādā, izmantojot jaunu, modernāku fototehniku un foto studijas aprīkojumu, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām.

JRRMV grafikas darbnīcās pieejamas modernākās tehnoloģijas

ERAF_ES_publicitate

Kopš 2010.gada 1.jūlija Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (turpmāk – JRRMV) veiksmīgi īsteno ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001).

ERAF aktivitātes

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (turpmāk – JRRMV) īsteno ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001) kopš 2010.gada 1.jūlija ar mērķi – pilnveidot JRRMV izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” un „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” realizācijai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, tādejādi veicinot to atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta galvenās aktivitātes ir mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādes, kā arī bibliotēkas, dabaszinātņu un IT kabineta modernizēšana.

Sasniegtie rezultāti aktivitāšu ietvaros (uz 31.12.2013.):

Aktivitātes Nr. Projekta aktivitātes nosaukums Rezultāts Piešķirtais finansējums (LVL) Apgūts (LVL)
1. Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju, t.sk. IT iegāde, bibliotēkas un mācību kabinetu modernizēšana 541845.00 512812,40
1.1. Datorklases modernizācija Pilnībā modernizēta JRRMV datorklase. 107607.00 96625,42
1.2. Grafikas darbnīcu modernizācija Modernizētas 2 grafikas darbnīcas. 55310.00 52848,33
1.3. Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana. Pilnībā modernizētas: 3 gleznotavas, 3 zīmētavas, galdniecības darbnīca un dizaingrafikas kabinets. 63027.00 61147,36
1.4. Foto studijas un laboratorijas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Pilnībā modernizēta foto studija un laboratorija 77082.00 61064,17
1.5. Multimediju laboratorijas modernizācija Izveidota jauna multimediju laboratorija. 83899.00 82587,85
1.6. Veidošanas darbnīcas modernizācija Modernizēta veidošanas darbnīca. 41374.00 40939,53
1.7. Divu dabaszinātņu (t.sk. IT) kabinetu modernizācija Pilnībā modernizēts IT un dabaszinātņu kabinets. 109564.00 87223,05
1.8. Bibliotēkas modernizācija Pilnībā modernizēta bibliotēka. 5856.00 5343,53

Projekta iznākuma rādītāji – JRRMV, kurai uzlabota infrastruktūra.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Piņķe

JRRMV projektu vadītāja

Tālr.67614755

E-pasts: inese@jrrmv.lv

JRRMV noslēdzas veidošanas darbnīcas modernizācija

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (turpmāk – JRRMV) audzēkņi, kuri izglītības programmas „Mākslas” ietvaros apgūst mācību priekšmetu „Veidošana”, turpmāk savus radošos darbus izstrādās, izmantojot jaunus un modernus instrumentus un iekārtas, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām.

JRRMV topošie mākslinieki strādā ar jaunu datoraprīkojumu un datorprogrammatūru

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (turpmāk – JRRMV) audzēkņi, apgūstot Multimediju dizaina specialitātes priekšmetus (datorgrafiku, 3 dimensiju modelēšanu, video, animāciju u.c.), savus radošos darbus izstrādā, izmantojot jaunu, modernu un daudzveidīgāku datoraprīkojumu un datorprogrammatūru, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām.

Par projektu

ES_fondu_sauklis ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola uzsāk ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastrukūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesinālo izglītības programmu īstenošanai” īstenošanu.

Projekta specifiskais mērķis – Pilnveidot Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (JRRMV) izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” un „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” realizācijai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, tādejādi veicinot to atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta mērķa grupa – 140 JRRMV audzēkņi.

Projekta attiecināmās izmaksas – 559243.00 LVL, t.sk., ERAF finansējuma apmērs – 480948.00 LVL jeb 86% no projekta izmaksām un 78295.00 LVL Kultūras ministrijas līdzfinansējums, jeb atbilstīgi 14% no projekta izmaksām.

Projekta īstenotājs – JRRMV

Projekta īstenošanas vieta – Hāmaņa 2a, Rīga, LV-1007.

Projekta īstenošanas ilgums – 42 mēneši (2010.gada 1.jūlijs – 2013.gada 31. decembris)

Projekta galvenās aktivitātes – 1.1.Datorklases modernizācija; 1.2.Grafikas darbnīcu modernizācija; 1.3.Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana; 1.4.Foto studijas un laboratorijas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana; 1.5.Multimediju laboratorijas modernizācija; 1.6.Veidošanas darbnīcas modernizācija;1.7. 2 dabaszinātņu (t.sk. IT) kabinetu modernizācija;1.8.Bibliotēkas modernizācija.

Projekta galvenie rezultāti – 1.Modernizēta datorklase; 2.Modernizētas grafikas darbnīcas; 3.Uzlabota vizuāli plastiskās mākslas materiāli tehniskā bāze; 4.Uzlabota foto studijas un laboratorijas materiāli tehniskā bāze; 5.Modernizēta multimediju laboratorija; 6.Modernizēta veidošanas darbnīca; 7.Modernizēti divi dabaszinātņu (fizikas un informācijas tehnoloģiju) kabineti; 8.Modernizēta bibliotēka.

Projekta iznākuma rādītāji – JRRMV, kurai uzlabota infrastruktūra līdz 2013.gada 31.decembrim.

Projekta vadītājs: Inese Piņķe (JRRMV projektu vadītāja)