Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Par projektu

ES_fondu_sauklis ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola uzsāk ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastrukūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesinālo izglītības programmu īstenošanai” īstenošanu.

Projekta specifiskais mērķis – Pilnveidot Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (JRRMV) izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” un „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” realizācijai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, tādejādi veicinot to atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta mērķa grupa – 140 JRRMV audzēkņi.

Projekta attiecināmās izmaksas – 559243.00 LVL, t.sk., ERAF finansējuma apmērs – 480948.00 LVL jeb 86% no projekta izmaksām un 78295.00 LVL Kultūras ministrijas līdzfinansējums, jeb atbilstīgi 14% no projekta izmaksām.

Projekta īstenotājs – JRRMV

Projekta īstenošanas vieta – Hāmaņa 2a, Rīga, LV-1007.

Projekta īstenošanas ilgums – 42 mēneši (2010.gada 1.jūlijs – 2013.gada 31. decembris)

Projekta galvenās aktivitātes – 1.1.Datorklases modernizācija; 1.2.Grafikas darbnīcu modernizācija; 1.3.Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana; 1.4.Foto studijas un laboratorijas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana; 1.5.Multimediju laboratorijas modernizācija; 1.6.Veidošanas darbnīcas modernizācija;1.7. 2 dabaszinātņu (t.sk. IT) kabinetu modernizācija;1.8.Bibliotēkas modernizācija.

Projekta galvenie rezultāti – 1.Modernizēta datorklase; 2.Modernizētas grafikas darbnīcas; 3.Uzlabota vizuāli plastiskās mākslas materiāli tehniskā bāze; 4.Uzlabota foto studijas un laboratorijas materiāli tehniskā bāze; 5.Modernizēta multimediju laboratorija; 6.Modernizēta veidošanas darbnīca; 7.Modernizēti divi dabaszinātņu (fizikas un informācijas tehnoloģiju) kabineti; 8.Modernizēta bibliotēka.

Projekta iznākuma rādītāji – JRRMV, kurai uzlabota infrastruktūra līdz 2013.gada 31.decembrim.

Projekta vadītājs: Inese Piņķe (JRRMV projektu vadītāja)