Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Kaspars Groševs

Pievienots 29.04.2014.

Izglītība

2009 – 2011 Latvijas Mākslas akadēmija, Vizuālās komunikācijas nodaļa, maģistrantūra

2007 Strasbūras Mākslas augstskola

2005 – 2009 Latvijas Mākslas akadēmija, Vizuālās komunikācijas nodaļa, bakalaura programma

Darba pieredze

Vairāk nekā desmit gadus (2002. – 2013.) veidojis raidījumu “Vīzijas” radio NABA. No 2007. – 2010.g. darbojies Veto Magazine. Kopš 2009. gada “DD Studio” pilda ārštata video mākslinieka pienākumus, piedaloties vairākos ar muzeju digitālo ekspozīciju izveidi saistītos projektos Latvijā, Azerbaidžānā, Itālijā un citviet. Kopš 2008. gada vairākkārt sadarbojies ar modes māksliniekiem Mareunrol’s. No 2009. gada regulāri raksta vizuālo mākslu žurnālam “Studija”.

Radošā darbība

Izstādēs piedalās kopš 2005. gada, piedaloties dažādās grupu izstādēs Latvijā un ārvalstīs, tostarp simpozijā “I Am Here, The Time Is Now” Roterdamas Šovburgas teātrī (2008), Raumas 10. Baltijas biennālē (2010), “Pēdējā izstādē” Rakstniecības un mūzikas muzejā (2013) u.c. Personālizstādes: “00:10:00:00” kim? Laikmetīgās mākslas centrā (2013), “H” Kaņepes kultūras centrā (2012), “I/O. Bez ienaidniekiem” kim? (2011).

Regulāri uzstājas arī kā skaņu mākslinieks, sadarbojoties ar māksliniekiem, mūziķiem, dzejniekiem, tostarp Viktoru Timofejevu, Vivienne Griffin & Cian McConn, Mārtiņu Roķi, Edgaru Rubeni un Mona De Bo, Semjonu Haņinu u.c.

 

Lasīt tālāk

Jānis Ziņģītis

Pievienots 29.04.2014.

Izglītība

1992 – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola

1998 – Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļa

Mācījies Dienvidmēnas universitātē (University of Southern Maine) ASV.

2001 – ieguvis humanitāro zinātņu maģistra grādu vizuālajā mākslā Latvijas Mākslas akadēmijā

Darba pieredze

Strādājis par tulku, dizaineri, zīmēšanas un gleznošanas skolotāju.

2006 – šobrīd – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas direktors

Radošā darbība

Brīvajā laikā nodarbojas ar gleznošanu. Darbi apskatāmi mājas lapā: www.janiszingitis.com

 

Lasīt tālāk

Diāna Putniņa

Pievienots 29.04.2014.

Izglītība

2004 – Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (Daugavpils universitāte)

2001 – Augstākā profesionālā izglītība, skolas un ģimenes psihologa kvalifikācija (RPIVA)

Darba pieredze

2012 – šobrīd saskarsmes mācību priekšmeta skolotāja JRRMV

2011 – dalība projektā „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība”, apakšaktivitātē „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”. Kurss „Personības psiholoģija” (Latvijas Mākslas akadēmija)

2010 – 2011 dalība projektā „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība”. Kursi „Saskarsmes psiholoģija radošo nozaru pedagogiem” un „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu radoša saskarsme ar skolēniem un personības izaugsme radošajā pedagoģija” Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē un Cēsīs (Biedrība „Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība”).

2008 – šobrīd vieslektore Biznesa augstskolā „Turība”

2003 – 2009 saskarsmes mācību priekšmeta skolotāja RDMV

Radošā darbība

Dalība Latvijas Radio 1 programmā “Ģimenes studija”.

Konsultante žurnālam “Mans Mazais”.

Līdzautore rokasgrāmatai “7 demokrātijas mīti Latvijā”.

 

Lasīt tālāk

Inese Piņķe

Pievienots 29.04.2014.

Izglītība

2013 – šobrīd – Latvijas Biznesa koledža – studiju programma „Tiesību zinātnes” iegūstamā kvalifikācija „Jurista palīgs”

2003 – 2007 – Rēzeknes augstskola. Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un svešvalodas (vācu) skolotāja kvalifikācija

2000 – 2003 – Madonas ģimnāzija

Darba pieredze

2008 – šobrīd – Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonda vadītāja

2007 – šobrīd – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas projektu vadītāja

2007- 2011 – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas vācu valodas skolotāja un audzinātāja

2011 – SIA „Latvia tours” transporta nodaļas speciāliste

Radošā darbība

Mākslas projektu un izstāžu organizēšana

Ļoti patīk ceļot, fotografēt un rakstīt ceļojumu dienasgrāmatas

Interesē svešvalodas, brīvajā laikā nodarbojas ar jogu.

 

 

 

Lasīt tālāk

Valdis Zeikats

Pievienots 29.04.2014.

Izglītība

LU fizikas un matemātikas fakultāte fizikas specialitātē 1970.g. LU aspirantūra cietvielu fizikā 1976.g..

Darba pieredze

Līdz 1990.g. – LU Cietvielu fizikas institūts: zin. līdzstrādnieks, institūta zinātniskais sekretārs (apm. 30 zinātniskās publikācijas cietvielu fizikā, darbs ar studentiem LU ).

Darbs JRRMV: 1972. -1990., 2007. – ..; pabeigtas 6 pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, t.sk. „Vispārējās vidējās izglītības dabaszinību skolotāju profesionālās pilnveides kursu programma” 72 stundu apjomā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Latvijā ”Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” ietvarā, pabeidzot projektu „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” ,tiek turpināta un pilnveidota elastīgas mācību programmas izstrāde atbilstoši JRRMV mācību stundu skaitam un profesionālajai specifikai dabaszinībās.

 

Lasīt tālāk

Baiba Guste

Pievienots 29.04.2014.

Izglītība

Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mākslas zinātnes un kultūras teorijā mākslas zinātnē, Latvijas Mākslas akadēmija.

LR Izglītības un zinātnes ministrijas sertifikāts par pedagoģisko izglītību.

Darba pieredze

1999 – šobrīd mākslas vēstures skolotāja Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā

Radošā darbība

Mākslas katalogu sastādītāja, izstāžu un simpoziju kuratore.

 

Lasīt tālāk

Ilonda Dunajeva

Pievienots 29.04.2014.

Izglītība

LU bakalaura grāds vēsturē, LU maģistra grāds izglītības vadībā, katru gadu papildinu savas zināšanas, piedaloties dažādos kursos un semināros vēsturē, muzejpedagoģijā, pedagoģijā un psiholoģijā.

Darba pieredze

No 2000.gada strādāju profesionālās izglītības sistēmā. Vadu mācību stundas vēsturē, stilu vēsturē un estētikā. Pieredze klases audzinātājas darbā.

Radošā darbība

Esmu sagatavojusi mācību materiālus (PowerPoint prezentācijas, patstāvīgos darbus, kontroldarbus) vēsturē, stilu vēsturē un estētikā.

 

Lasīt tālāk

Agita Ozoliņa

Pievienots 29.04.2014.

Izglītība

Vestienas pamatskola, Madonas pilsētas ģimnāzija, LU Fizikas un matemātikas fakultāte

Darba pieredze

2005 – šobrīd Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola – direktora vietniece mācību darbā, matemātikas skolotāja

2003- 2005 Rīgas 100.vidusskola – matemātikas skolotāja

1999- 2001 Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola – matemātikas skolotāja

2002- 2003 Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija (MADEKKI) – datoroperatore

 

Lasīt tālāk

Diāna Mežecka

Pievienots 29.04.2014.

Izglītība

2. līmeņa profesionālā izglītība:

2008 – Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Vidusskolas matemātikas skolotāja studiju programma,

Darba pieredze

Skolotāja:

2010 – šobrīd Rīgas 47. vidusskola

2008 – šobrīd JRRMV

2010./2011. m.g. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola

2006 – 2007 Rīgas 62. vidusskola

Zinātniskā asistente:

2007 – 2008 Latvijas Universitāte

Laborants:

2006 – 2007 Latvijas Universitāte

 

Lasīt tālāk

Irēna Petrova

Pievienots 29.04.2014.

Izglītība

augstākā

Darba pieredze

15 gadi

Radošā darbība

zīda apgleznošana

 

Lasīt tālāk